Tin tức

  • Trang chủ / Tin tức / Xuất bản các sản phẩm CM Engineering trên trang web của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (Phần-2)

Tin tức

29.01.2021

Xuất bản các sản phẩm CM Engineering trên trang web của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (Phần-2)

Chúng tôi đã xuất bản các sản phẩm CM Engineering trên trang web của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản. Đặc biệt lần này là sản phẩm liên quan đến chăn nuôi.

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/needs/tsunagi_common.html

 

Hệ thống giám sát xâm nhập chim thú “vBee-Net”

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/needs/3_016_1.pdf

Bird and beast damage monitoring system "Bee-Net"

Hình-1: Hệ thống giám sát xâm nhập chim thú “vBee-Net”

 

Hệ thống giám sát môi trường chuồng trại gia súc

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/needs/3_015_1.pdf

Cattle house environment monitoring system

Hình-2: Hệ thống giám sát môi trường chuồng trại gia súc

 

Hệ thống giám sát từ xa cho bồn phân trộn “vBee-Net”

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/needs/3_017_1.pdf

Cattle house environment monitoring system

Hình-3: Hệ thống giám sát từ xa cho bồn phân trộn “Bee-Net”